Στην εταιρεία CRS LIKNOSS δεσμευόμαστε για τα κάτωθι :

 

 • Οι υπηρεσίες/προϊόντα που παρέχουμε στους πελάτες μας θα ικανοποιούν πλήρως και θα καλύπτουν απόλυτα τις απαιτήσεις τους καθώς και τις εφαρμοστέες κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις.
 • Οι παραγγελίες ή/και οι συμβάσεις με τους πελάτες μας θα υλοποιούνται όπως ακριβώς έχουν συμφωνηθεί και η εταιρεία θα εκτελεί στο ακέραιο όλες τις υποχρεώσεις της
 • Στόχος μας παραμένει πάντοτε η συνεχής και πλήρης ικανοποίηση του πελάτη
 • Για την άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα και προβλήματα των πελατών μας
 • Στη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και των λειτουργιών της εταιρείας

Για την υλοποίηση της Πολιτικής Ποιότητας η εταιρεία λειτουργεί με τις ακόλουθες αρχές:

 

 • Κάθε εργαζόμενος είναι υπεύθυνος για την ποιότητα της δικής του εργασίας και πλήρως ενημερωμένος για το εφαρμοζόμενο ΣΔΠ της εταιρείας και τους στόχους / δείκτες που έχουν τεθεί.
 • Θέτουμε ως εταιρεία στόχους, παρέχουμε τους απαιτούμενους πόρους για την επίτευξή τους και τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης που κάνουμε αναλύονται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειάς μας για την βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών προς τους πελάτες μας
 • Παρέχουμε κατάλληλη εκπαίδευση στο προσωπικό της εταιρείας μας καθώς και τον κατάλληλο εξοπλισμό και κατάλληλη υποδομή για να εκτελεί σωστά τις εργασίες που του ανατίθενται
 • Η εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Διερασίας Ποιότητας ο οποίος έχει οργανωτική ανεξαρτησία και δικαιοδοσία να εξασφαλίζει ότι το ΣΔΠ εφαρμόζεται και σε περιπτώσεις όπου απαιτείται να προβαίνει στις ανάλογες διορθωτικές ενέργειες.
 • Οι προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε, να τηρούν τις δεσμεύσεις της εταιρείας προς τους πελάτες της και τα ενδιαφερόμενα μέρη της.

Όλο το προσωπικό και οι εξωτερικοί συνεργάτες (όταν αυτό απαιτείται) είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν το Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας που εμπίπτουν στο πεδίο των δραστηριοτήτων τους. 

Οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας, ορίζονται ως:

 • Υψηλές αποδόσεις επιχειρησιακών επενδύσεων που πηγάζουν από τις λειτουργίες της εταιρείας
 • Συμμόρφωση της εταιρείας με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
 • Συνεχής Βελτίωση της εταιρείας και των προσφερόμενων υπηρεσιών / προϊόντων της
 • Ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες
 • Εξασφάλιση της συνέχειας και της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας / προϊόντων
 • Συνεχής παρακολούθηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των λειτουργιών βασισμένη σε στόχους και δείκτες