Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα liknoss.com.

Η CRS LIKNOSS (εφεξής «η Εταιρεία» ή η LIKNOSS), δεσμεύεται για την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που της κοινοποιούνται και συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά. Η δέσμευσή μας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι μια φυσική προέκταση της δέσμευσής μας για την τήρηση της εμπιστευτικότητας πληροφοριών των πελατών, εργαζομένων και όλων όσων συναλλάσσονται μαζί μας.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποσκοπεί στο να περιγράψει ποιες πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς μέσω αυτού του ιστότοπου και πώς τις χρησιμοποιούμε.

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή την Πολιτική, η οποία καθορίζει το πλαίσιο στο οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα και εξηγεί τα δικαιώματά σας.

1. Εισαγωγή – Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η ιστοσελίδα που βρίσκεται στη διεύθυνση www.liknoss.com, εφεξής αναφερόμενη ως «Ιστοσελίδα» ή «εμείς», ανήκει στην CRS LIKNOSS Μονοπρόσωπη ΑΕ, η οποία εδρεύει επί της Ηλιουπόλεως 2-4 172 37 Υμηττός, Αθήνα, εφεξής αναφερόμενη ως «Επιχείρηση».

Τηλέφωνο: 211 9558800

Email: info@liknoss.com

Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών της, αλλά και για τη συμμόρφωσή της με τις νομικές υποχρεώσεις της Επιχείρησης, η Ιστοσελίδα συλλέγει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες και μέλη της, οι οποίες ενδέχεται να οδηγούν στην άμεση ή έμμεση ταυτοποίηση τους.

Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, κάποιες από τις πληροφορίες αυτές αποτελούν προσωπικά δεδομένα, εσείς ως επισκέπτες ή μέλη, είστε «υποκείμενα δεδομένων» και εμείς, ως Επιχείρηση, είμαστε «υπεύθυνος επεξεργασίας» των δεδομένων σας.

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη διαχείριση των δεδομένων σας ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

2. Οι βασικές μας αρχές για την επεξεργασία των δεδομένων σας

Η Ιστοσελίδα δεσμεύεται να επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με θεμιτό και διαφανή τρόπο, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, δηλαδή τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR), τον ν. 4624/2019, τον ν. 3471/2006, άλλα σχετικά νομοθετήματα, καθώς και τις κανονιστικές πράξεις και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι:

– Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για σκοπούς οι οποίοι είναι ρητοί, νόμιμοι και καθορισμένοι, ενώ δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς (περιορισμός του σκοπού).

– Επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι κατάλληλα, σχετικά και απαραίτητα για τους σκοπούς που θέτουμε για την επεξεργασία τους (ελαχιστοποίηση).

– Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα δεδομένα σας να είναι ακριβή, παρέχοντάς σας, κατά περίπτωση, τη δυνατότητα διόρθωσης/διαγραφής (ακρίβεια).

– Διατηρούμε τα δεδομένα σας σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας μόνο για χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για τους σκοπούς που θέτουμε για την επεξεργασίας τους (περιορισμός της περιόδου αποθήκευσης).

– Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ασφάλειας των δεδομένων σας, προστατεύοντάς τα, μεταξύ άλλων, από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά (ασφάλεια).

Στο πλαίσιο της προστασίας των δεδομένων σας, η Επιχείρηση εφαρμόζει μία σειρά από κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, υιοθετεί εσωτερικές πολιτικές ασφαλείας, εκπαιδεύει το προσωπικό της, το οποίο δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας και απορρήτου, ενώ αξιοποιεί μία σειρά τεχνολογιών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των δεδομένων σας (π.χ. SSL certificate, κρυπτογράφηση, πιστοποιημένοι πάροχοι φιλοξενίας). Η Επιχείρηση ενσωματώνει την προστασία των προσωπικών δεδομένων ως αναπόσπαστο μέρος των επιχειρησιακών της δραστηριοτήτων από σχεδιασμό και εξ ορισμού, προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματα των υποκειμένων.

Τηρώντας αυστηρά τις αρχές της ασφάλειας πληροφοριών και της προστασίας δεδομένων, παρακολουθούμε τακτικά τα μέτρα ασφαλείας και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, τα προσαρμόζουμε στις νέες βέλτιστες πρακτικές.

3. Ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε

Ως γενική αρχή, η Επιχείρηση επεξεργάζεται δεδομένα σας μέσω της Ιστοσελίδας μόνο όταν τα παρέχετε οι ίδιοι με ενεργητικό τρόπο (π.χ. συμπληρώνοντας μία φόρμα επικοινωνίας ή όταν συνδέεστε ως συνεργάτες).

Ωστόσο, αυτό δεν είναι δυνατό να ισχύσει για ορισμένα δεδομένα που συλλέγονται με τη βοήθεια αρχείων cookies (βλέπε αναλυτικά εδώ) και για ορισμένα δεδομένα, τα οποία συλλέγονται αυτόματα κατά την επίσκεψή σας.

Α. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα

Λόγω του τρόπου λειτουργίας του διαδικτύου, αμέσως μόλις επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα, ο server (διακομιστής) μας καταγράφει τη διεύθυνση IP σας, η οποία συνιστά προσωπικό δεδομένο, ακόμα και αν δεν μπορούμε να σας ταυτοποιήσουμε μόνοι μας με βάση το στοιχείο αυτό, καθώς και κάποιες ακόμα πληροφορίες, όπως η ημερομηνία και η ώρα της επίσκεψή σας και η σελίδα από την οποία προήλθε η επίσκεψή σας. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων αυτών [συλλογή και αποθήκευση σε ειδικά αρχεία (log files)] είναι το έννομο συμφέρον μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια δικτύων, πληροφοριών και υπηρεσιών από τυχαία γεγονότα ή παράνομες ή κακόβουλες ενέργειες οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τη διαθεσιμότητα, τη γνησιότητα, την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των αποθηκευμένων ή διαβιβαζόμενων δεδομένων (π.χ. έλεγχος επιθέσεων «άρνησης υπηρεσίας»), αλλά και να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τυχόν τεχνικά προβλήματα.

Η επεξεργασία αυτή είναι σύμφωνη με το σχετικό νομικό πλαίσιο, καθώς δεν περιλαμβάνει σοβαρούς κινδύνους για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, ενώ επιτρέπεται, σύμφωνα με τον GDPR, η επεξεργασία αυτή να βασιστεί στο έννομο συμφέρον μας.

Β. Πληροφορίες που μας παρέχετε εσείς

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε στις εξής περιπτώσεις:

  1. Επικοινωνία με την Ιστοσελίδα μέσω της φόρμας επικοινωνίας
Δεδομένα που επεξεργαζόμαστε Σκοπός Νομική Βάση
Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση email

Τηλέφωνο

Σημαντική σημείωση: Στο μήνυμά σας προς την Ιστοσελίδα θα πρέπει να αναφέρετε μόνο τα απαραίτητα στοιχεία για το ζήτημα που σας ενδιαφέρει.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά στο πλαίσιο της εξυπηρέτησής σας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να επικοινωνήσουμε μαζί σας, απαντώντας στο μήνυμά σας.

Η αποστολή και μόνο ενός email ή η υποβολή μίας φόρμας δεν σας καθιστά «πελάτη» μας και δεν σας εντάσσουμε στη βάση δεδομένων μας.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης των εννόμων συμφερόντων της Επιχείρησης  (άρθρο 6 παρ. 1στ GDPR), στην προκειμένη περίπτωση για να εξυπηρετούμε τα αιτήματά σας, να συντηρούμε  και να βελτιώνουμε την επικοινωνία της Επιχείρησης μαζί σας.

 

 

ΙΙ. Υποβολή φόρμας υποψηφίου συνεργάτη για δημιουργία κωδικού CRS και ένταξη στο δίκτυο των ταξιδιωτικών πρακτορείων της LIKNOSS (ή αντίστοιχα υποβολή φόρμας υφιστάμενου συνεργάτη για αλλαγή στοιχείων)

 

Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Σκοπός Νομική βάση
Ονοματεπώνυμο/επωνυμία

 

Αναγνωριστικό πρακτορείου CRS (αν πρόκειται για υφιστάμενο συνεργάτη)

 

ΑΦΜ, ΔΟΥ

 

Διεύθυνση

 

Τηλέφωνο

 

Διεύθυνση email

 

Δεδομένα που περιλαμβάνονται σε νομιμοποιητικά έγγραφα της επιχείρησης (ειδικό σήμα ταξιδιωτικού γραφείου, καταστατικό όταν πρόκειται για Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε./Ε.Ε, I.K.E) Ιδιότητα μέλους HATTA, IATA ή άλλη (αν υφίσταται)

 

Σημείωση: Τα παραπάνω δεδομένα θεωρούνται προσωπικά μόνο στο βαθμό που αφορούν φυσικά και όχι νομικά πρόσωπα.

Συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα στην Ιστοσελίδα εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για να συνεργαστείτε μαζί μας και να ενταχθείτε στο δίκτυο των ταξιδιωτικών πρακτορείων μας. Θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες σας, κατόπιν αιτήματός σας, προκειμένου να γίνετε νέος συνεργάτης μας, ή στο πλαίσιο της μεταξύ μας σύμβασης ώστε να μπορέσετε να επικαιροποιήσετε τα στοιχεία σας ως υφιστάμενος συνεργάτης. Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε στο πλαίσιο της εκτέλεσης σύμβασης μεταξύ μας ή προκειμένου να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1β GDPR).

 

III. Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter)

Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Σκοπός Νομική Βάση
Διεύθυνση email Χρησιμοποιούμε το email σας προκειμένου να σας αποστείλουμε ενημερώσεις σχετικά με νέα, προσφορές και άλλα ζητήματα που θεωρούμε ότι σας ενδιαφέρουν. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που μας παρέχετε με βάση τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παρ. 1α GDPR), την οποία έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή  και να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δε θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της.

 

  1. Υποβολή φόρμας ενδιαφέροντος για εργασία
Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε Σκοπός Νομική Βάση
Ονοματεπώνυμο

Διεύθυνση email

Τηλέφωνο

Διεύθυνση email

Βιογραφικό σημείωμα

Σημαντική σημείωση: Στο βιογραφικό σας προς την Επιχείρηση δε θα πρέπει να περιλαμβάνετε δεδομένα ειδικών κατηγοριών, όπως για παράδειγμα υγείας ή συμμετοχής σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, ή/και δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τρίτων προσώπων χωρίς τη ρητή άδειά τους.

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά προκειμένου να  ληφθούν μέτρα πριν από την ενδεχόμενη σύναψη σύμβασης με το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που μας παρέχετε προκειμένου να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, (άρθρο 6 παρ. 1β GDPR). Δείτε αναλυτικά την σχετική Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά την Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος

εδώ.

 

Δεδομένα επικοινωνίας πελατών της LIKNOSS

Στο έννομο συμφέρον μας είναι να σας ενημερώνουμε μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (SMS) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου επικοινωνίας στα στοιχεία επικοινωνίας σας, που αποκτήθηκαν νομίμως, στο πλαίσιο προηγούμενης συναλλακτικής μας σχέσης (άρθρο 11 παρ. 3 του ν. 3471/2006) και εφόσον εσείς δε μας δηλώνετε την αντίρρησή σας σε αυτήν την επικοινωνία. Η ενημέρωση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει προνομιακή και εξειδικευμένη ενημέρωση για τις υπηρεσίες μας, προωθητικές ενέργειες δικές μας ή σε συνεργασία με άλλες εταιρείες (χωρίς να διαβιβάζουμε σε αυτές τα δεδομένα σας), διαγωνισμούς και την επικοινωνία μαζί σας για τη διεξαγωγή ερευνών με σκοπό τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας προς τους πελάτες της. Η επικοινωνία αυτή δύναται να συνεχίζεται και μετά την λήξη της συνεργασίας, για όσο χρόνο αυτός δε δηλώνει την αντίρρηση του (opt-out) στη λήψη τέτοιας επικοινωνίας.

Σημαντική σημείωση: Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται σε όλες τις περιπτώσεις βαραίνει εκείνους που τα υποβάλλουν. Ενημερωθείτε σχετικά με τη δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων σας στο τμήμα της Πολιτικής που αφορά στα δικαιώματά σας.

4. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των δεδομένων σας

Κατ’ αρχήν πρόσβαση στα δεδομένα σας έχει το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Επιχείρησης, το οποίο επεξεργάζεται τα δεδομένα σας με αυστηρούς όρους εμπιστευτικότητας, μόνο στο βαθμό και στο πλαίσιο των νόμιμων σκοπών για τους οποίους σας έχουμε ενημερώσει παραπάνω.

Προκειμένου να είναι σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, η Επιχείρηση διαβιβάζει ορισμένα από τα δεδομένα σας σε συνεργαζόμενες εταιρείες. Οι εταιρείες αυτές (εκτελούντες την επεξεργασία) επεξεργάζονται τα δεδομένα σας μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω και μόνο για λογαριασμό και κατ’ εντολή της Επιχείρησης, με την εξαίρεση τυχόν έννομων υποχρεώσεων. Κατά τη διαβίβαση των δεδομένων σας, η Επιχείρηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλιστεί το βέλτιστο δυνατό επίπεδο ασφαλείας.

Οι εταιρείες αυτές έχουν επιλεγεί με βασικό κριτήριο, μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα ασφαλούς επεξεργασίας των δεδομένων σας. Οι εταιρείες αυτές δεσμεύονται μέσω σύμβασης που έχει συναφθεί με την Επιχείρηση ότι παρέχουν απαραίτητες εγγυήσεις για την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και λαμβάνουν τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων και των δικαιωμάτων σας. Δε θα διαβιβάσουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε σε οποιαδήποτε τρίτα μέρη, για δική τους απευθείας χρήση για προωθητικούς και εμπορικούς σκοπούς (marketing).

Οι εταιρείες αυτές μας παρέχουν υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την Ιστοσελίδα, όπως για παράδειγμα φιλοξενία, συντήρηση, επικοινωνία, κ.α.

5. Πού και για πόσο καιρό αποθηκεύουμε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται στο πληροφοριακό σύστημα της Ιστοσελίδας, το οποίο φιλοξενείται σε κέντρο δεδομένων που βρίσκεται στην Ελλάδα, ενώ τυχόν αντίγραφα ασφαλείας τηρούνται σε διακομιστές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται πάντοτε κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέρα που απαιτούνται ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε παραβίασή τους. Σε περίπτωση, που χρειαστεί να διαβιβάσουμε δεδομένα σε τρίτη χώρα, η Επιχείρηση θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα (εγγυήσεις), όπως η διασφάλιση ότι η διαβίβαση πραγματοποιείται σε χώρα που απολαύει απόφασης επάρκειας ή θα εφαρμόσει τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες, ώστε να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων και τη νομιμότητα της επεξεργασίας τους.

Τα δεδομένα αποθηκεύονται αποκλειστικά και μόνο για χρονικό διάστημα, το οποίο είναι απαραίτητο για τον εκάστοτε σκοπό επεξεργασίας.

6. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε

Με βάση το σχετικό νομικό πλαίσιο έχετε μία σειρά από δικαιώματα σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων σας εκ μέρους της Επιχείρησης στο πλαίσιο λειτουργίας της Ιστοσελίδας.

Συγκεκριμένα, έχετε το δικαίωμα:

  1. Να υποβάλετε αίτημα για να ενημερωθείτε εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα και, αν ναι, ποια είναι αυτά (δικαίωμα πρόσβασης).
  2. Να ζητήσετε τη διόρθωσή τους (δικαίωμα διόρθωσης).
  3. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τη διαγραφή τους (δικαίωμα διαγραφής).
  4. Να ζητήσετε, υπό προϋποθέσεις, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους (δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας).
  5. Να εναντιωθείτε, υπό προϋποθέσεις, στην επεξεργασία τους εκ μέρους μας (δικαίωμα εναντίωσης), ιδίως σε ό,τι αφορά στην επεξεργασία που αφορά στην εμπορική προώθηση (π.χ. αποστολή newsletter).
  6. Να ζητήσετε τα δεδομένα που μας έχετε παρέχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων), εφόσον αυτό κριθεί τεχνικά εφικτό.
  7. Να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή να μην επεξεργαστούμε τα στοιχεία επικοινωνίας σας για σκοπούς εμπορικής προώθησης στο πλαίσιο προηγούμενης συναλλακτικής μας σχέσης.
  8. Σε περίπτωση παραβίασης δεδομένων (data breach), η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και εφόσον αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται στον GDPR, η Επιχείρηση αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώσει για την παραβίαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Η συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο για την επεξεργασία δεδομένων και, στο πλαίσιο αυτό, η άσκηση των δικαιωμάτων σας, αποτελεί προτεραιότητα για την Επιχείρηση. Για τον λόγο αυτό, έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών, οι οποίες είναι αναγκαίες για την επιβεβαίωση της ταυτότητας σας, πριν την άσκηση των δικαιωμάτων σας.

Κατ’ αρχήν η Επιχείρηση είναι υποχρεωμένη να ανταποκρίνεται στο αίτημά σας άμεσα, και το αργότερο εντός ενός μηνός. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του αιτήματος και τον αριθμό των αιτημάτων, η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες. Σε κάθε περίπτωση, η Επιχείρηση θα σας ενημερώσει το συντομότερο, και πάντως εντός ενός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας, για την εξέλιξη αυτού και για τον λόγο της ενδεχόμενης καθυστέρησης ικανοποίησής του.

Σε περίπτωση που τα αιτήματά σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά, ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Επιχείρηση μπορεί είτε να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο αίτημά σας.

Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνημμένη φόρμα ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@liknoss.com .

Διατηρείτε πάντοτε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, στην ειδική φόρμα της ΑΠΔΠΧ στην ιστοσελίδα https://www.dpa.gr/el/syndesi/polites/kataggelia), σε περίπτωση που θεωρείτε ότι δεν είναι σύννομη η επεξεργασία των δεδομένων σας.

7. Υπερσύνδεσμοι (Hyperlinks) σε ιστοσελίδες τρίτων μερών

Με τη βοήθεια κατάλληλων υπερσυνδέσμων εντός της Ιστοσελίδας παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μερών. Η τοποθέτηση των υπερσυνδέσμων αυτών έχει γίνει με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνσή των επισκεπτών κατά τη διάρκεια της περιήγησής τους στο διαδίκτυο. Δεν αποτελεί επ’ ουδενί ένδειξη αποδοχής ή έγκρισης του περιεχομένου των ιστοσελίδων που παρατίθενται με υπερσύνδεσμο.

Η πρόσβαση με τη χρήση των παρεχόμενων συνδέσμων στην εκάστοτε ιστοσελίδα λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων της κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε.

8. Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

FacebookPage

Η Ιστοσελίδα διατηρεί επίσημη σελίδα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης του Facebook (https://www.facebook.com/liknoss/).

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της σελίδας μας στο Facebook προκειμένου να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας μέσω της επιλογής «στείλτε μήνυμα» ( sendmessage).

Προκειμένου να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας, επεξεργαζόμαστε το όνομα χρήστη που έχετε στο Facebook καθώς και άλλες πληροφορίες που είναι δημόσια διαθέσιμες μέσω του προφίλ σας (π.χ. διεύθυνση email). Η ίδια η αποστολή μηνύματος με σκοπό τη μεταξύ μας επικοινωνία, συνεπάγεται την συγκατάθεσή σας στην ως άνω επεξεργασία των δεδομένων σας. Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Στην περίπτωση που επιλέξετε να πατήσετε «LIKE» στη σελίδα μας, αυτό συνεπάγεται ότι δίνετε τη συγκατάθεσή σας προκειμένου να βλέπετε τα νέα και τις προωθητικές ενέργειες (μέσω newsfeed) που πραγματοποιεί η Ιστοσελίδα μέσω του λογαριασμού της στο Facebook. Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιες ενημερώσεις, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να πατήσετε την επιλογή «UNLIKE».

Υπεύθυνη για τη λειτουργία του Facebook στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την επεξεργασία των δεδομένων σας από το Facebook στους παρακάτω συνδέσμους:

https://el-gr.facebook.com/policy.php?CAT_VISITOR_SESSION=c7b73ebc78d1681ade25473632eae199

https://el-gr.facebook.com/business/GDPR

Linkedin

Η Ιστοσελίδα διατηρεί επίσημη σελίδα στο Linkedin (https://www.linkedin.com/company/liknoss/).

Μέσω της πλατφόρμας του Linkedin έχετε τη δυνατότητα να ακολουθείτε (follow) το λογαριασμό της Ιστοσελίδας και να σχολιάζετε στις δημοσιεύσεις της, παρέχοντας δεδομένα προς επεξεργασία στην πλατφόρμα.

Το Linkedin, το οποίο ανήκει στην LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2 Ireland, διαθέτει δικές του πολιτικές για τα cookies και την προστασία δεδομένων, στις οποίες δεν ασκούμε κανέναν έλεγχο και δεν είμαστε σε θέση να επηρεάσουμε.

Η πρόσβαση στο Linkedin λαμβάνει χώρα αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε προσεκτικά την πολιτική προστασίας δεδομένων του, καθώς την αποδέχεστε με την χρήση των υπηρεσιών του.

Γενικές πληροφορίες για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Ιστοσελίδα λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπως ενδεικτικά ο περιορισμός των ατόμων που έχουν πρόσβαση στη διαχείριση της κάθε σελίδας.

Η Ιστοσελίδα ευθύνεται μόνο για τον τρόπο και τα μέσα επεξεργασίας των δεδομένων σας για τους σκοπούς που θέτει (επικοινωνία, ενημέρωση και προωθητικές ενέργειες) και στον βαθμό που ασκεί έλεγχο στα δεδομένα σας. Αντιθέτως, δε φέρει καμία ευθύνη για τον τρόπο ή τα μέσα που η εκάστοτε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης επεξεργάζεται τα δεδομένα σας.

Σε κάθε περίπτωση, σας προτρέπουμε να είστε ιδιαιτέρως προσεκτικοί στο περιεχόμενο που αποστέλλετε προς τις σελίδες μας στα μέσα δικτύωσης, ιδιαιτέρως όταν παρέχετε προσωπικά δεδομένα δικά σας ή τρίτων, ενώ θα πρέπει να επιβεβαιώνετε ότι η σελίδα με την οποία επικοινωνείτε είναι πράγματι η επίσημη.

Σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Ιστοσελίδα μας ενθαρρύνει την υποβολή σχολίων εκ μέρους των χρηστών στις αναρτήσεις ή/και στις σελίδες που διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο πλαίσιο ενός ανοιχτού διαλόγου με σεβασμό στις διαφορετικές απόψεις.

Η Ιστοσελίδα δεν έχει γενική υποχρέωση ελέγχου του περιεχομένου που υποβάλλεται από τους χρήστες των μέσων αυτών, ωστόσο καταβάλλει προσπάθειες για τη διασφάλιση ενός ασφαλούς online περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν οποιοδήποτε είδος περιεχομένου κριθεί ότι παραβιάζει τους όρους χρήσης του, όπως για παράδειγμα περιεχόμενο υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, διαφημιστικό ή που παραβιάζει δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας ή περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη, διατηρώντας παράλληλα τη δυνατότητα αποκλεισμού των χρηστών που το υποβάλλουν.

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι περιεχόμενο χρήστη που φιλοξενείται στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σας θίγει ή παραβιάζει με άλλο τρόπο τους όρους χρήσης μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τους διαχειριστές.

9. Ανήλικοι

Η Επιχείρηση απευθύνει τις υπηρεσίες της αποκλειστικά σε άτομα άνω των 18 ετών. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος τεκμαίρεται ότι ο χρήστης/επισκέπτης είναι άνω των 18 ετών ή, εφόσον είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συγκατάθεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα και ότι θα παράσχει τα στοιχεία του/τους, εφόσον ζητηθεί από την Επιχείρηση.

Δεδομένου ότι δεν είναι τεχνικά εφικτό να ελέγξουμε με αποτελεσματικό τρόπο την ηλικία των επισκεπτών/χρηστών της Ιστοσελίδας, δεσμευόμαστε, σε περίπτωση που αναφερθεί η υποβολή προσωπικών στοιχείων που αφορούν σε ανηλίκους, να διαγράφουμε όλες τις σχετικές πληροφορίες. Η διαγραφή αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της ανάγκης τήρησης των στοιχείων σε περίπτωση θεμελίωσης, άσκησης ή υποστήριξης νομικών αξιώσεών μας ή την εκπλήρωση έννομης υποχρέωσης.

10. Αλλαγές στην Πολιτική και ενημέρωση

Η παρούσα Πολιτική μπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Έχοντας ως οδηγό την αρχή της διαφάνειας, δεσμευόμαστε να σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στην Πολιτική μας. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, θα πρέπει να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα την Πολιτική μας, καθώς η χρήση των υπηρεσιών μας συνεπάγεται την αποδοχή της εκ μέρους σας.