Ενημέρωση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων κατά την Υποβολή Βιογραφικού Σημειώματος

 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας να εργαστείτε στην CRS LIKNOSS  ή/και στις συνδεδεμένες Εταιρείες της LIKNOSS ITALY SrL, LIKNOSS CE SA.

Σας παρακαλούμε να διαβάσετε τους ακόλουθους όρους, προκειμένου να ενημερωθείτε για το πώς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα τα οποία μας παρέχετε ειδικά κατά την υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας μέσω του δικτυακού τόπου http://thecreatives3.sg-host.com/el/%ce%b7-%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b4%ce%b1/ :

Η αποστολή του βιογραφικού σας μέσω της παρούσας ιστοσελίδας σημαίνει ότι έχετε προηγουμένως ενημερωθεί για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη CRS LIKNOSS, σύμφωνα με τους Όρους Υποβολής Βιογραφικού Σημειώματος.

 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «CRS LIKNOSSMONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή η «CRS LIKNOSS») που εδρεύει στην Λεωφ. Ηλιουπόλεως 2-4 172 37, Υμηττός, Αθήνα, καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε ως υποψήφιοι εργαζόμενοι κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας μέσω του δικτυακού τόπου http://thecreatives3.sg-host.com/el/%ce%b7-%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b4%ce%b1/ – και της επισύναψης του βιογραφικού σας σημειώματος, καθώς και των δεδομένων που παρέχετε μέσω κάθε άλλης επικοινωνίας που τυχόν απαιτηθεί για την αξιολόγηση των ικανοτήτων σας με σκοπό την κάλυψη θέσης εργασίας στην εταιρία CRS
 2. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι αφενός το ονοματεπώνυμο, το email και το τηλέφωνό σας, και αφετέρου το βιογραφικό σας σημείωμα, όπου περιέχονται πληροφορίες όπως στοιχεία ταυτότητας, προσωπικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, εκπαίδευση, ιστορικό απασχόλησης ή και άλλες πληροφορίες που τυχόν περιλαμβάνονται σε υποβληθέν βιογραφικό (λ.χ. ύπαρξη συστάσεων, επιπλέον ικανότητες και δεξιότητες, προτιμήσεις του υποψηφίου για την απασχόληση όπως επιθυμητή θέση, τύπο εργασιακής σχέσης κ.α., προσωπικά ενδιαφέροντα ελεύθερου χρόνου).
 3. Σας υπενθυμίζουμε ότι εσείς φέρετε την ευθύνη της παροχής ακριβών και αληθών πληροφοριών. Οι πληροφορίες που παρέχετε δεν θα πρέπει να αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα ή ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων (όπως πληροφορίες σχετικά με πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα υγείας κ.λπ.), ούτε να περιέχουν δεδομένα που σχετίζονται με τρίτα (φυσικά) πρόσωπα, παρά μόνο μετά από ρητή εξουσιοδότηση τους.
 4. Η CRSLIKNOSS προβαίνει στην απαιτούμενη επεξεργασία μόνο των απολύτως απαραίτητων προσωπικών σας δεδομένων, προκειμένου να ληφθούν μέτρα και να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες κατ’ αίτησή σας ως υποψηφίου εργαζομένου (υποκειμένου των δεδομένων) πριν από τη σύναψη σύμβασης με την Εταιρεία (νομική βάση άρθρου 6 παρ. 1β ΓΚΠΔ).
 5. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται και τίθενται υπό επεξεργασία από τη CRSLIKNOSS με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των προσόντων και ικανοτήτων σας για την κάλυψη θέσης εργασίας στην Εταιρεία (της επιθυμητής από εσάς θέσης ή και άλλης θέσης μέσα στην Εταιρία για την οποία κρίνεται ότι διαθέτετε τις απαιτούμενες ικανότητες), καθώς και για λόγους επικοινωνίας μαζί σας για την παροχή οποιασδήποτε άλλης απαιτούμενης πληροφορίας ή για να κανονίσουμε ραντεβού συνέντευξης.
 6. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται απευθείας από εσάς με τη συμπλήρωση της φόρμας και υποβολή του βιογραφικού σας σημειώματος στον δικτυακό τόπο liknoss.com.
 7. Αποδέκτες αυτών των προσωπικών δεδομένων είναι μόνο οι υπάλληλοι της CRSLIKNOSS ή των συνδεδεμένων της Εταιρειών που είναι ειδικά επιφορτισμένοι με αυτή την επεξεργασία ή/και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες της Εταιρείας ειδικά εξουσιοδοτημένοι για ως άνω αναφερόμενο σκοπό, οι οποίοι έχουν δεσμευτεί συμβατικά με τήρηση εμπιστευτικότητας. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρία διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των ανωτέρω στοιχείων και με κανέναν τρόπο και για καμία αιτία δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), πέραν των ως άνω αναφερθέντων και παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από τον νόμο και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές.
 8. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν με το πέρας των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υποβολής της αίτησής σας.
 9. Έχετε δικαίωμα να μας υποβάλετε αίτημα:
  • Πρόσβασης στα δεδομένα σας
  • Διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων σας
  • Περιορισμού της επεξεργασίας
  • Φορητότητας των δεδομένων σας
  • Εναντίωσης στην επεξεργασία των δεδομένων σας

Μπορείτε να υποβάλλετε τα αιτήματά σας στα κεντρικά γραφεία της CRS LIKNOSS ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@liknoss.com και εμείς θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν, όπως νόμος ορίζει. Τέλος, μπορείτε να υποβάλλετε, σε περίπτωση που θεωρήσετε ότι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, στην ειδική φόρμα της ΑΠΔΠΧ στην ιστοσελίδα https://www.dpa.gr/el/syndesi/polites/kataggelia).

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάποιο ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) της CRS LIKNOSS στο e-mail: dpο@liknoss.com.

 1. Σας γνωρίζουμε ότι για όλους τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας www.liknoss.com, ισχύει η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία εφαρμόζεται σε κάθε περίπτωση, όπου δεν υφίσταται ειδικότερη ρύθμιση στους παρόντες όρους.