Skip to main content
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πολιτική Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων από την εταιρεία «CRS LIKNOSS MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CRS LIKNOSS», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, επί της οδού Λεωφόρου Μεσογείων και Κονδυλάκη, αριθμός 318, τκ 15341 (ΑΡ.ΓΕΜΗ 123290701000) και τις συνδεδεμένες εταιρείες της (εφεξής «η Εταιρεία») (Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων: CRS LIKNOSS - με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττική).

Δυνάμει της παρούσης Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων η CRS LIKNOSS, συλλέγει, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα  πελατών, συνεργατών, εργολάβων, υφιστάμενου, μελλοντικού και αποχωρήσαντος προσωπικού της,

Για οποιαδήποτε απορία σας για την παρακάτω Πολιτική μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε και στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) στο email: dpo@liknoss.com.  Ο Υπεύθυνος Προστασίας δεδομένων, διαμεσολαβεί μεταξύ της Εταιρείας και εσάς και επιμελείται των ενεργειών συμμόρφωσης της Εταιρείας μας.

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

 1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 1. Ποιες πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς συλλέγουμε;

Οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα μπορούν είτε να παρέχονται απευθείας από εσάς είτε από την νομική οντότητα για την οποία εργάζεστε ή να παρέχονται από τρίτο μέρος (προμηθευτής, πάροχος υπηρεσιών , συνεργάτης κ.α.).

Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέγουμε σχετικά με εσάς  και να επεξεργαζόμαστε είναι τα ελάχιστα αναγκαία που χρειάζονται για το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε , όπως :

-              πληροφορίες αναγνωρισιμότητας (ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, φύλο, εθνικότητα,  ιδιότητα -επιχείρηση ή ιδιώτης) καθώς και μοναδικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, ΑΔΤ, Διαβατηρίου),

-              ανά περίπτωση υπηρεσίας μπορεί να συλλεχθούν και στοιχεία εγκατάστασης του λογισμικού/υπηρεσίας (διεύθυνση φυσικού χώρου)

-              πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνο, σταθερό και κινητό, email)

-              στοιχεία εργασίας (πχ, τίτλος , θέση και επωνυμία της εταιρείας)

-              οικονομικές πληροφορίες (πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού)

 1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό και επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα και συναφή για την επίτευξη του σκοπού αυτού και πιο συγκεκριμένα προκειμένου:

 • να εκτελούμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας (υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και τιμολόγησης των υπηρεσιών και ενημερώσεις).
 • να διαχειριζόμαστε τους προμηθευτές και συνεργάτες μας,
 • να παρακολουθούμε τις δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες πολιτικές καθώς και τους ισχύοντες κανόνες υγείας και ασφάλειας,
 • να εξασφαλίζουμε τη συμμόρφωση μας τόσο με τις εσωτερικές πολιτικές της Εταιρείας όσο και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και την υπεράσπισή μας στο πλαίσιο ένδικων διαφορών
 • Να επεξεργαζόμαστε το υπόλοιπο και τις πληρωμές σας.
 • Να συμμορφωνόμαστε με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμιστικές / κανονιστικές  απαιτήσεις και τη διακρίβωση εγκλημάτων, ιδίως να ανταποκρινόμαστε σε αιτήσεις από δημόσιες αρχές.
 • Να εξυπηρετούμε παράπονα και αιτήσεις.
 • Να προστατεύουμε τη λειτουργία της Εταιρείας μας, του απορρήτου, της ασφαλείας σας και να επιδιώκουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

 

 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

 Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο αν υπάρχει νομιμοποιητική βάση για να το πράξουμε, όπως:

 • Εκτέλεση Σύμβασης που έχει καταρτισθεί μεταξύ μας.
 • Νομική υποχρέωση να συμμορφωθούμε για φορολογικούς σκοπούς ή για παροχή πληροφοριών σε δημόσιο φορέα.
 • Έννομο συμφέρον: όταν η επιδίωξη των έννομων συμφερόντων μας δεν έχει σοβαρό αντίκτυπο στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων,
 • Ζωτικά συμφέροντα: όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του ενδιαφερομένου ατόμου ή άλλου φυσικού προσώπου,
 • Δημόσιο Συμφέρον: όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, ή
 • Η συγκατάθεσή σας: σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός από τη σύμβασή σας, θα σας ζητήσουμε ειδική άδεια για να επεξεργαστούμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν συμφωνείτε σ’ αυτό. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στο dpo@liknoss.com.

 

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Η Εταιρεία μας δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για τις νόμιμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές ανάγκες, για την εκτέλεση των αιτημάτων σας ή / και όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή τα επαγγελματικά πρότυπα.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

 • Η Εταιρεία μας και το υπαλληλικό προσωπικό της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων εργαζομένων που θα αποστέλλονται σε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας πλην της hr_application@liknoss.com , θα διαγράφονται άμεσα.
 • Οι αντιπρόσωποι ή/και υπεργολάβοι μας με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μας.
 • Οι αρμόδιες Αρχές και τα αρμόδια αστυνομικά όργανα αλλά και οι Δικαστικές Αρχές.
 • Οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών, για ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 • Οι συνεργάτες τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών μας και του λογισμικού μας.
 • Ανά περίπτωση υπηρεσίας τυχόν πάροχοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε για  την εξυπηρέτηση της σύμβασής σας.

Η Εταιρεία διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε συνεργάτες οι οποίοι πληρούν τα αυστηρά πρότυπα που ισχύουν για την ίδια ως προς την επεξεργασία των δεδομένων και την ασφάλεια και  μόνο τα  προσωπικά δεδομένα που τους είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών τους.

 

 1. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι συνεργάτες/υπεργολάβοι/προστηθέντες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως με την Εταιρεία:

 • να τηρούν εχεμύθεια, όπως και οι υπάλληλοί τους, για τα προσωπικά δεδομένα που γνωρίζουν,
 • να μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας,
 • να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους όπως ασφαλές λογισμικό και φυσική προστασία, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση,
 • να σχεδιάζουν τα συστήματα τους, ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις τους,
 • να μας ενημερώνουν άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων,
 • να συμμορφώνονται με τις καταγεγραμμένες εντολές μας, με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως εκτελούντες την επεξεργασία. 
 •  
 1. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει τα Δεδομένα εκτός Ελλάδος, συμμορφούμενη με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων. Τα Προσωπικά Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας εντός/εκτός Ελλάδας.

 

 1. Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Στο βαθμό που δεν απαγορεύεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, η Εταιρεία:

 • διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για τουλάχιστον 5 χρόνια και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο και μέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων, με την επιφύλαξη τυχόν απαιτήσεων για τήρηση των πληροφοριών για διαφορετικό διάστημα, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με εφαρμοστέο δίκαιο, κανονισμό, επαγγελματικές απαιτήσεις ή πρότυπα,
 • διαθέτει μια διαδικασία για τον καθορισμό και την παρακολούθηση της φύσης και του τόπου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί,
 • σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούνται από την Εταιρεία και σας επιτρέπει να ελέγχετε και να διορθώνετε τυχόν σφάλματα σε σχέση με τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

 

 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης, προστασία υπολογιστικών συστημάτων λογισμικού και εξοπλισμού). Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

-              Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης.

H Εταιρεία  προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται παρακάτω.  Κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων σας, από την έναρξη της συμβατικής μας σχέσης, λαμβάνετε γνώση της παρούσας ανά πάσα στιγμή από την κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου μας www.liknoss.com τα δικαιώματά σας για την πληροφόρηση των παρακάτω στοιχείων όπως περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω δηλαδή:

 • την ταυτότητα μας,
 • τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 • τους αποδέκτες των δεδομένων,
 • τυχόν τρίτους φορείς, στους οποίους τα δεδομένα διαβιβάζονται,
 • τα δικαιώματά σας,

-              Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πως και εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

-              Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος).

-              Έχετε δικαίωμα διαγραφής.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στις περίπτωση που έχει απαιτηθεί να την υποβάλλετε.

-              Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

-              Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

-              Έχετε δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησής μας ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο mail: info@liknoss.com. Για την αμεσότερη εξυπηρέτησή σας πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα αφού συμπληρώστε την προτυποποιημένη Αίτηση, που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας μας και να την υποβάλλετε εναλλακτικά:

 • ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο email: info@liknoss.com

όπου θα αποστείλετε την ενυπόγραφη αίτηση με το βεβαιωμένο γνήσιο της υπογραφής σας ή θα την επισυνάψετε ηλεκτρονική υπογραφή πιστοποιημένη ψηφιακά. Θα λάβετε την απάντηση μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που μας έχετε δηλώσει, εκτός εάν ζητήσετε να σας αποσταλεί με άλλον τρόπο.

 • ταχυδρομικά, αφού συμπληρώσετε την Αίτηση, θα βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής σας σε κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομικό Τμήμα και θα την αποστείλετε στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 318 & Κονδυλάκη, Αγία Παρασκευή, τκ 15341.
 • με φυσική παρουσία σας στα γραφεία της Εταιρείας μας Λεωφ. Μεσογείων 318 & Κονδυλάκη, Αγία Παρασκευή, τκ 15341. Αν επιθυμείτε να παραδώσετε οι ίδιοι την Αίτηση σας δεν απαιτείται να βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής σας, αλλά θα ζητηθεί η επίδειξη της ταυτότητας ή άλλου επίσημου αναγνωριστικού εγγράφου από τον αρμόδιο υπάλληλο, οποίος θα καταχωρίσει την πράξη της ταυτοποίησή σας. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα απαιτηθεί εξουσιοδότηση στην οποία θα περιγράφεται το αίτημά σας.
 1. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός  από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση επιπλέον (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας στην απάντησή προς εσάς.

 1. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2119558800

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από θέματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 1. Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πολιτική Προστασίας  Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά τις προϋποθέσεις επεξεργασίας των προσωπικών σας στοιχείων από την εταιρεία «CRS LIKNOSS MONOΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΥΛΗΣ» και τον διακριτικό τίτλο «CRS LIKNOSS», που εδρεύει στην Αγία Παρασκευή, επί της οδού Λεωφόρου Μεσογείων και Κονδυλάκη, αριθμός 318, τκ 15341 (ΑΡ.ΓΕΜΗ 123290701000) και τις συνδεδεμένες εταιρείες της (εφεξής «η Εταιρεία») (Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων: CRS LIKNOSS - με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττική).

Δυνάμει της παρούσης Πολιτικής Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων η CRS LIKNOSS, συλλέγει, επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα  πελατών, συνεργατών, εργολάβων, υφιστάμενου, μελλοντικού και αποχωρήσαντος προσωπικού της,

Για οποιαδήποτε απορία σας για την παρακάτω Πολιτική μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε και στον Υπεύθυνο Προστασίας δεδομένων (DPO) στο email: dpo@liknoss.com.  Ο Υπεύθυνος Προστασίας δεδομένων, διαμεσολαβεί μεταξύ της Εταιρείας και εσάς και επιμελείται των ενεργειών συμμόρφωσης της Εταιρείας μας.

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά δεδομένα», όπως χρησιμοποιείται στην παρούσα Πολιτική, αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».

 1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 1. Ποιες πληροφορίες και προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς συλλέγουμε;

Οι πληροφορίες και τα προσωπικά δεδομένα μπορούν είτε να παρέχονται απευθείας από εσάς είτε από την νομική οντότητα για την οποία εργάζεστε ή να παρέχονται από τρίτο μέρος (προμηθευτής, πάροχος υπηρεσιών , συνεργάτης κ.α.).

Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέγουμε σχετικά με εσάς  και να επεξεργαζόμαστε είναι τα ελάχιστα αναγκαία που χρειάζονται για το σκοπό για τον οποίο τα συλλέγουμε , όπως :

-              πληροφορίες αναγνωρισιμότητας (ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, ημερομηνία και τόπο γέννησης, φύλο, εθνικότητα,  ιδιότητα -επιχείρηση ή ιδιώτης) καθώς και μοναδικά αναγνωριστικά (ΑΦΜ, ΑΔΤ, Διαβατηρίου),

-              ανά περίπτωση υπηρεσίας μπορεί να συλλεχθούν και στοιχεία εγκατάστασης του λογισμικού/υπηρεσίας (διεύθυνση φυσικού χώρου)

-              πληροφορίες επικοινωνίας (τηλέφωνο, σταθερό και κινητό, email)

-              στοιχεία εργασίας (πχ, τίτλος , θέση και επωνυμία της εταιρείας)

-              οικονομικές πληροφορίες (πληροφορίες τραπεζικού λογαριασμού)

 1. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό και επεξεργαζόμαστε μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα και συναφή για την επίτευξη του σκοπού αυτού και πιο συγκεκριμένα προκειμένου:

 • να εκτελούμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας (υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και τιμολόγησης των υπηρεσιών και ενημερώσεις).
 • να διαχειριζόμαστε τους προμηθευτές και συνεργάτες μας,
 • να παρακολουθούμε τις δραστηριότητες στις εγκαταστάσεις μας, συμπεριλαμβανομένης της συμμόρφωσης με τις ισχύουσες πολιτικές καθώς και τους ισχύοντες κανόνες υγείας και ασφάλειας,
 • να εξασφαλίζουμε τη συμμόρφωση μας τόσο με τις εσωτερικές πολιτικές της Εταιρείας όσο και με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και την υπεράσπισή μας στο πλαίσιο ένδικων διαφορών
 • Να επεξεργαζόμαστε το υπόλοιπο και τις πληρωμές σας.
 • Να συμμορφωνόμαστε με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμιστικές / κανονιστικές  απαιτήσεις και τη διακρίβωση εγκλημάτων, ιδίως να ανταποκρινόμαστε σε αιτήσεις από δημόσιες αρχές.
 • Να εξυπηρετούμε παράπονα και αιτήσεις.
 • Να προστατεύουμε τη λειτουργία της Εταιρείας μας, του απορρήτου, της ασφαλείας σας και να επιδιώκουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκύπτουν.

 

 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία;

 Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο αν υπάρχει νομιμοποιητική βάση για να το πράξουμε, όπως:

 • Εκτέλεση Σύμβασης που έχει καταρτισθεί μεταξύ μας.
 • Νομική υποχρέωση να συμμορφωθούμε για φορολογικούς σκοπούς ή για παροχή πληροφοριών σε δημόσιο φορέα.
 • Έννομο συμφέρον: όταν η επιδίωξη των έννομων συμφερόντων μας δεν έχει σοβαρό αντίκτυπο στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων,
 • Ζωτικά συμφέροντα: όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του ενδιαφερομένου ατόμου ή άλλου φυσικού προσώπου,
 • Δημόσιο Συμφέρον: όταν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται υπέρ του δημόσιου συμφέροντος, ή
 • Η συγκατάθεσή σας: σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός από τη σύμβασή σας, θα σας ζητήσουμε ειδική άδεια για να επεξεργαστούμε ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα και θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο εάν συμφωνείτε σ’ αυτό. Μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας στο dpo@liknoss.com.

 

 1. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Η Εταιρεία μας δεν μοιράζεται προσωπικά δεδομένα με μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη, εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για τις νόμιμες επαγγελματικές και επιχειρηματικές ανάγκες, για την εκτέλεση των αιτημάτων σας ή / και όπως απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο ή τα επαγγελματικά πρότυπα.

Αποδέκτες των δεδομένων είναι οι ακόλουθες κατηγορίες:

 • Η Εταιρεία μας και το υπαλληλικό προσωπικό της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Βιογραφικά σημειώματα υποψηφίων εργαζομένων που θα αποστέλλονται σε οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας πλην της hr_application@liknoss.com , θα διαγράφονται άμεσα.
 • Οι αντιπρόσωποι ή/και υπεργολάβοι μας με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μας.
 • Οι αρμόδιες Αρχές και τα αρμόδια αστυνομικά όργανα αλλά και οι Δικαστικές Αρχές.
 • Οι Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών, για ληξιπρόθεσμες οφειλές.
 • Οι συνεργάτες τεχνικής υποστήριξης των υπηρεσιών μας και του λογισμικού μας.
 • Ανά περίπτωση υπηρεσίας τυχόν πάροχοι με τους οποίους συνεργαζόμαστε για  την εξυπηρέτηση της σύμβασής σας.

Η Εταιρεία διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε συνεργάτες οι οποίοι πληρούν τα αυστηρά πρότυπα που ισχύουν για την ίδια ως προς την επεξεργασία των δεδομένων και την ασφάλεια και  μόνο τα  προσωπικά δεδομένα που τους είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών τους.

 

 1. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι συνεργάτες/υπεργολάβοι/προστηθέντες μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά εγγράφως με την Εταιρεία:

 • να τηρούν εχεμύθεια, όπως και οι υπάλληλοί τους, για τα προσωπικά δεδομένα που γνωρίζουν,
 • να μη διαβιβάζουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την έγγραφη άδεια μας,
 • να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας της επεξεργασίας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους όπως ασφαλές λογισμικό και φυσική προστασία, ψευδωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση,
 • να σχεδιάζουν τα συστήματα τους, ώστε από το σχεδιασμό και εξ ορισμού να διασφαλίζεται ότι θα είναι σε θέση να εκπληρώνουν αυτές τις υποχρεώσεις τους,
 • να μας ενημερώνουν άμεσα για κάθε περιστατικό που αφορά την παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων,
 • να συμμορφώνονται με τις καταγεγραμμένες εντολές μας, με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) ως εκτελούντες την επεξεργασία. 
 •  
 1. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό;

Η Εταιρεία δύναται να διαβιβάζει τα Δεδομένα εκτός Ελλάδος, συμμορφούμενη με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων. Τα Προσωπικά Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας εντός/εκτός Ελλάδας.

 

 1. Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Στο βαθμό που δεν απαγορεύεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, η Εταιρεία:

 • διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα για τουλάχιστον 5 χρόνια και σε κάθε περίπτωση για όσο χρόνο και μέχρι να επιτευχθεί ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων, με την επιφύλαξη τυχόν απαιτήσεων για τήρηση των πληροφοριών για διαφορετικό διάστημα, στο πλαίσιο συμμόρφωσης με εφαρμοστέο δίκαιο, κανονισμό, επαγγελματικές απαιτήσεις ή πρότυπα,
 • διαθέτει μια διαδικασία για τον καθορισμό και την παρακολούθηση της φύσης και του τόπου αποθήκευσης των προσωπικών δεδομένων που διατηρεί,
 • σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούνται από την Εταιρεία και σας επιτρέπει να ελέγχετε και να διορθώνετε τυχόν σφάλματα σε σχέση με τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

 

 1. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς.

Έχουμε λάβει τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία τόσο σε φυσικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο λογικής ασφάλειας (ενδεικτικά διαδικασίες φυσικής ασφάλειας, διαβαθμισμένης πρόσβασης, προστασία υπολογιστικών συστημάτων λογισμικού και εξοπλισμού). Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

 1. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

-              Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης.

H Εταιρεία  προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες τόσο κατά τη φάση της συλλογής όσο και σε κάθε μεταγενέστερη φάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, ώστε να έχετε πλήρη δυνατότητα για την άσκηση των νομίμων δικαιωμάτων σας, όπως περιγράφονται παρακάτω.  Κατά το στάδιο της συλλογής των δεδομένων σας, από την έναρξη της συμβατικής μας σχέσης, λαμβάνετε γνώση της παρούσας ανά πάσα στιγμή από την κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου μας www.liknoss.com τα δικαιώματά σας για την πληροφόρηση των παρακάτω στοιχείων όπως περιγράφονται αναλυτικά παραπάνω δηλαδή:

 • την ταυτότητα μας,
 • τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 • τους αποδέκτες των δεδομένων,
 • τυχόν τρίτους φορείς, στους οποίους τα δεδομένα διαβιβάζονται,
 • τα δικαιώματά σας,

-              Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πως και εάν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας. Αν επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

-              Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος).

-              Έχετε δικαίωμα διαγραφής.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας στις περίπτωση που έχει απαιτηθεί να την υποβάλλετε.

-              Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

-              Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

-              Έχετε δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

 1. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για κάθε αίτημα και άσκηση δικαιώματος, σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησής μας ή ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο mail: info@liknoss.com. Για την αμεσότερη εξυπηρέτησή σας πρέπει να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα αφού συμπληρώστε την προτυποποιημένη Αίτηση, που βρίσκεται στο δικτυακό τόπο της Εταιρείας μας και να την υποβάλλετε εναλλακτικά:

 • ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στο email: info@liknoss.com

όπου θα αποστείλετε την ενυπόγραφη αίτηση με το βεβαιωμένο γνήσιο της υπογραφής σας ή θα την επισυνάψετε ηλεκτρονική υπογραφή πιστοποιημένη ψηφιακά. Θα λάβετε την απάντηση μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που μας έχετε δηλώσει, εκτός εάν ζητήσετε να σας αποσταλεί με άλλον τρόπο.

 • ταχυδρομικά, αφού συμπληρώσετε την Αίτηση, θα βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής σας σε κάποιο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή Αστυνομικό Τμήμα και θα την αποστείλετε στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 318 & Κονδυλάκη, Αγία Παρασκευή, τκ 15341.
 • με φυσική παρουσία σας στα γραφεία της Εταιρείας μας Λεωφ. Μεσογείων 318 & Κονδυλάκη, Αγία Παρασκευή, τκ 15341. Αν επιθυμείτε να παραδώσετε οι ίδιοι την Αίτηση σας δεν απαιτείται να βεβαιώσετε το γνήσιο της υπογραφής σας, αλλά θα ζητηθεί η επίδειξη της ταυτότητας ή άλλου επίσημου αναγνωριστικού εγγράφου από τον αρμόδιο υπάλληλο, οποίος θα καταχωρίσει την πράξη της ταυτοποίησή σας. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα απαιτηθεί εξουσιοδότηση στην οποία θα περιγράφεται το αίτημά σας.
 1. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός  από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση επιπλέον (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα αιτιολογώντας στην απάντησή προς εσάς.

 1. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 2119558800

 1. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Επεξεργαζόμαστε τα Δεδομένα σας σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές προκύπτουσες από θέματα που αφορούν τα προσωπικά σας δεδομένα είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

 1. Πού μπορείτε να προσφύγετε για να ελέγξετε αν τηρήθηκαν τα δικαιώματά σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

 1. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Cookies

Όταν επισκέπτεστε ή αλληλοεπιδράτε με την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε πληροφορίες μέσω της χρήσης cookies. Αυτό μας επιτρέπει να σας παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία, να σας προβάλουμε τις πιο σχετικές λειτουργίες -να κάνουμε τη χρήση της ιστοσελίδαςευκολότερη για εσάς και να σας προσφέρουμε προωθητικό περιεχόμενο προσαρμοσμένο στις προτιμήσεις σας. Ορισμένα cookiesείναι απαραίτητα και δεν μπορούμε να παρέχουμε όλες μας τις υπηρεσίες χωρίς αυτά. Άλλα cookies, συμπεριλαμβανομένων των cookiesπου εγκαθίστανται από τρίτους, είναι προαιρετικά -αλλά η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να μην λειτουργεί τόσο καλά χωρίς αυτά. Επίσης, το περιεχόμενο ενδέχεται να μην είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας. Κάνοντας κλικ στο πεδίο ''Αποδοχή'', συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση cookies, μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα μας με την πολιτική cookies-και να τροποποιήσετε τις επιλογές σας οποτεδήποτε.